RECEPTION AT FRENCH AMBASSY. PRESENTATION OF FRENCH POLYNESIA